آب بندی به کمک سه نظام ارتجاعی

اولین تولیدکننده انواع دستگاه آب بندی (گریم) و تست سوپاپ و سرسلندر ( تسترهای فوق العاده دقیق و سریع برای تست آب بندی بودن سوپاپ)